Friday, February 28, 2014

Iray kabusol na baley (3)

Diad apalabas ya listaan ag ko abitla irayan ngaran daray kabusol na baley:

1. Panfilo Lacson - protektor na droga, mankuakuanan ya malinis, dakel so kasalanan to ed baley balet maksil ed saray totoo na korte.

2. Manny Pangilinan - dummy na Salim Empire ed Pilipinas, say lupa na sayan impiryo, labay da lan aksubien so amin ya public utilities, aliwan baley so minabang balet say Indonesia nen Salim, traydor ed bansa, ontutulong balet kwarta ya nanlapud lamlamang ed loob na bansa; anggapoy inloob ya kwarta na Salem group; iligal ya panagsingil na balbaleg ya bayar ed kuryinti, masaol ya pamaakaran ed Smartbro, pankakuartaan da labat iray totoo.

3. Court of Appeals - kaokolan lan bagbagen yan korte lapud ditan nasasaliw so katunungan.

4. Korti Suprima - say obong daray okom ya mureng, ginawa dan ligal so cyber crime law, sangkamurengan ya tutul na Korti Suprima lapud saray akairong et unqualified tan incompetent.

5. Sandiganbayan - sakey met ginawa dan pamaakaran ya mangokom ed saray korakot balet sikara so korakot tan pikewet.

6. Iray angkelag ya korti, RTC, MTC etc. - Numiro uno ed inkabuanges ed panag-iter na tutul, mabayag ya panagdisisyon, nababayaran met ira ditan singa amay sakey ya nandisisyon ed kaso kontrad Marcos ya ag konon nayari ipasoot so disisyon na arum ya korti ed paway na bansa.

7. Iray political dynasty - Nen embeneg ya iliksion walay nankandidato ya Perez ed barangay San Vicente dia ed Urdaneta, tinaktakot na pulis imay onbatik ya milaban ed sikara, bwisit irayan Perez ya so kanonotan da sikara labat sp manuley ed baley mi, ontan so kipapasen daray arum ya baley tan probinsia ed Pilipinas, paksiaten iray political dynasty, unaan la iray Marcos.

Sakey ya lingo so inpanpili ed kinen Lacson, protektor na droga

Abayag ko lan mumutektekan no siopa so protektor na droga ed sayan bansa likod ed saramay lokal ya opisiales na gobierno.

Nen pinmaway so balita ya apili si Lacson ya pangolo na rehabilitation commission, singa duga ed nonot ko. Balet nen pinawil koy awaran to bilang pulis tan sinador pinmaway so dakel ya tepet.

Anonotan ko nen walaak ed kolihio ya pinmaway so ngaran to ed samay tatawagen ya narco-state, say nagagawa ed Latin Amirika no iner iray drug lords et sikaray minunaan ed pulitika lapud walay kwarta ra.

Wala ni kaso to ed si Bobby Dacer ya pinapatey ton kuanda. Lapud makapoy so pamaakaran na hustisya diad sayan bansa, anggapoy agawa ed sikato. Ag balot akolong.

Wadtan ni may isyu na Koratong Baleleng ya sikatoy promotor odino otek na panagpatey ed saraman ya gang. Anggapoy agawaan ed sikato lapud makapoy so sistema na katunongan dia.

Nen panaon na Martial Law, miembro na PC ed dalem nen Rolando Abadilla ya pangolo daray managpatey, managtorture ed saray onsomsomlang ed saray Marcos.

Binmatik ya sinador nen 2001 et sakey ya lingon analo. Siopa kasi ray angiter na kontribusyon ed kampanya to?

Nen sikato so PNP nen panaon nen Erap, sikato so ibabagan protektor na Chinese drug cartel ed Pilipinas.

Ag ko la manduarua sirin no akin binmuna so droga ed Pilipinas nen wala sikato ed PNP tan analo ed betang na inkasinador manlapud 2001 anggad 2013. Sikato so nansulat kono na dangerous drugs act.

Involved ni ed international money laundering balet sikato so nansulat kono na ley ed anti-money laundering act.

Pibasa iramay insulsulat nen Rodel Rodis nipaakar ed sikato tan iramay videos ed youtube nipaakar ed sikato ed interbyu da ed si andilad bilay ya Kit Mateo, say hitman nen Lacson.

Duga may inbaga na iditoryal na Panay News ed samay koniksyion ya dua nen Enrile tan Lacson tan say koniksion nen Lacson ed administrasiyon nen Marcos. Ag da nailaloan ya si PNoy ag to anengneng irayan koniksiyon, kuay iditoryal.

Say kuanen Miriam, inmamot si Lacson nen eerelen da sikato ed Cagayan et say angiyamot ed sikato si Enrile.

Nengneng yo ray manloloko ed baley, iramay walay koniksiyon ed gobierno nen Marcos.

Say inbulaslas kasi na droga ed Pangasinan lapu kasid sikato ya so asawa to et ibabagan nanlapud sayan luyag?

No siak so pangolo, ag ko nagawa yan lingo; ag ko balot pilien so Lacson ya rehabilitation czar.

Balet sakbay ya pinili nitan met si Tito "mureng" Sotto ya ibabaga ton so maung ya hipi na Dangerous Drugs Board et si Lacson. Makapalek tan inkamureng ya talaga ya nanlapu ed sakey ya pulitikon atilolan na droga.

Saturday, November 23, 2013

Akin "Amianan" so tawag ed balita na GMA ed Pangasinan?

Say salitan "amianan" et salitan iloko ya so talos to ed Pangasinan baybay odino north ed Inglis.

Akin kasi ta tinawag dan Balitang Amianan so balita ya ipapaway da ed istasyon da ed Dagupan ya sakey ya Pangasinan a lugar?

Lapu kasin gabay dan manmaliw ya Ilokano so intiron Pangasinan?

Singa onia so labay dan nagawa.

Akin onia so padisir ko?

Unaan la no maniinterbyu ra ed Pangasinan a pasen so salitan uusaren da et aliwan Pangasinan balet Tagalog.

Balet no man-interbyu ra ed arum a pasen, say salita dan usaren et Iloko.

Insan manbalita ni ray balitan inpaway da la ed Balitang Ilokano na GMA ed Ilocos ya so salita da et Ilokano.

Wala met so segment dan "Batang Amianan" ya iray ugugaw ag da amta ya ipapasal da ra ya aliwan iran Pangasinan no ag say gagaween da ran Ilokano. Irayan ugugaw ya Pangasinan lamlamang ed tanila odino bosis da et ibabangat da ran sikara et ugugaw na Ilokanon Amianan, aliwan Pangasinense.

Iramay broadcaster da et malinew manayan Ilokano ra. Amay sakey nanlapu ed Ilocos; amay sakey diad Natividad ya say nonot to Ilokana sikato balet diad pananalita to walay tanila ton Pangasinan. Anggapo kasi onsarag ya Pangasinan ya broadcaster?

No walay kuartak labat, amin ya ipaway ko ed istasyon ya iletneg ko et Pangasinan. Pangasinan so balita, Pangasinan so patalastas, Pangasinan so amin ya mantoo ed sayan istasyon, Pangasinan so special feature to ra.

Thursday, November 21, 2013

Angitalagaan

Diad dalin kon nianakan

Walan nikurit ed awaran day sulit a liliknaen day katoowan so sakey a sakit a tatawagey cancer ya ontan lay dumsis to, ta say samsamet a pakadiwit ed sikato et masulosulok lan ikayamkamto, tan panliknaay agmakayari na maakdo ran sakit. Diad utel na bolaslas tan tuloy kakabatan a nasasagmak ko ra ed arum a pasen, no sika lay pitawtawag ta pian walan mangantabay ed siak so pannodnunotan ko rad sika, odino diad pangiparak ed sika ed saray arum iran bansa, lawas ya ompaparungtal ed nunot ko so pinablik a talintaom a napapairap na milobayan a cancer ed panagbilay.

Manlapod pirawat koy abig tan kasil mo lawas, ya abig tan kasil mi met ya anak mo, tan diad pananap koy sankaabigan ya ipakana ran tambal ed sika, gaween kod sika natan so singa gawa ray inmonan totoo ed saray agmakayari ra; yakar da ra ed mapatar iran balitang na maawang iran takayan ya sesegepan ed saray simbaan da, ta piano kapag too ya ondagop a mandasal tan mikasi ed Dios et makapangipanunot na makanan polaing odino tambal.

Tan piano narapat ko ya, gaween koy anggaay nayarian ko ed pangiparungtal koy petepeteg a kipapasen mo, ya agak naamper na pananimbang odino pananeleng ed totoo; itagey koy sakbong a manasanib ed sayan sakit a mamairap ed sika, ya ibagat kon amin ed katuaan, pati say dilik a pasirayew ta manlapod anak moak lanti, wala met ed siak iray kakulangan tan kakabusan mo ra.

Europa 1886

Say nansulat


Jose Rizal
Ag mo ak didiwiten
Inpatalos ed Pangasinan nen Lourdes Bengson Ungson (1960)

Say andi-kakanaan na pilikula tan tilinobilan Tagalog (2)

Komadua la yan panbalaw ed saray onpapaway ya pilikulan Tagalog. Ipilak la dia iray tilinobilan Tagalog ya mangipapaneknek na inka-andi kakanaan da ra.

Diad saray pilikula natan, dakerakel so basuran onpapaway ya nipaakar ed binabai odino bakla ya pariparihon paelek o komidi. Anggapo lay arum ya pilikulan walay arum a istorya anggano wadtan so bakla o tomboy ya karakter ya mangiter na balibali tan makapainteres ya plot?

Mamaung ni no walay arum a istorya ya gaween ya pilikula nipaakar ed agawan desyang ya onpaway iray kinon-too ya singa doktor, nars, maistra, inhinyero, abogado, janitor, waiter, managtakew, managpatey, sugarol tan dakel ni ra.

Anggapon tua so kakanaan na pilikulan Tagalog.

Diad basil na tilinobilan Tagalog, ontan met so nagagawa. Ooliten da so agla kaokolan ya oliten lapud mangiras iran mannonot na plot.

Lurey mo tay inolit da so Mara Clara, Maria Mercedes, Villa Quintana tan dakel ni ra.

Manaari iray pantaseryi ya singa ayay Adarna! Anggapo la so nanonotan da ya mangiter na impormasyon ed dakel ya nagagawa ed kompog o limogan daray totoo.

Diad arum ya bansa, walay tilinobila nipaakar ed saray doktor tan abogado. Ipapanengneng da so nagagawa ed loob na ospital, korti tan no anto ray politika odino kolkolan diman.

Akin ag nayari ya mansulat na nipaakar ed bilay na maistro, politiko odino konggrisista?

Makapasawa la ray plot na tilinobilan Tagalog sikaton agak la manbabantay.

Kapigan kasi ra makanonot na tilinobila nipaakar ed bilay daray siyentipiko?

Mabayag ni angan ko.

Saturday, November 16, 2013

Si PNoy ya palpalaran!

Diad agawan desyang ed Leyte, nipanengneng la lamet so inkainutil nen PNoy. Tenetel to ray arum ya opisyales to lapud incompetence to ya pangolo.

Manunaan la so krisis ed Luneta ya nanpanengneng na inkakapoy to pati say pankonsinto to ed si Lim ya sakey met ya inutil.

Anggapoy sirbi na NDRRMC ya imbis ya nabawasay onpatey, dakdakel so inaatey.

Mureng ya tua yan administrasiyon tan iray totoo ya angibotos ed si PNoy. Mureng iray bomobotos ya soy kanonotan da labat et no siopay kabat tan siopay makaiter na kuarta.

Anggapoy baing to met ya binmatik yan PNoy nen 2010 ya amta ton agto sarag so betang na inkapangolo.

Tan iyarum ni ray dakel ya politiko diad sayan mureng a bansa ya binmabatik iran anggapoy baing da ta anggapo lamlamang so amta da ed saray nabebetangan da.

Say wala natan ed Pilipinas et say oley daray ignoranti, mureng tan gonggong ta papangoloan nen Pnoy.

Sayay agawa ed Leyte nipanengneng a malinlinew so kapoy nen PNoy tan saray opisyales to. Inpawit nen PNoy si Mar Roxas ta DILG. Linma met si Almendras.

Natan ka balet et ag amta no siopa so kaokolan ya manmando ed sayan krisis. Say kuanen nen Almendras et si PNoy.

Duga say kuanen Tiglao ya say mamaulo diman et si Voltaire Gazmin lapud sikato so in-charge na NDRRMC unong ed ley.

No irayan opisyal et  ag da amtay nabebetangan da, say pansumpalan na sayan bansa et trahidya ya singa agawad Leyte.

So unaan komon ya ginawa da sakbay ya sinmabi may bagyo et angilaem la ray relief goods. Diad arum ya salita akaparaan lan duaran agew sakbay ya onsabi may bagyo. Iramay kagawaan ya luganan na gobyerno et akapwisto ed Bikol ya ag met dalanan na bagyo. Sangkaawit da la ray relief goods.

Balet so mas importanti say pangiter na dugan impormasyon nipaakar ed bagyo. Ed saya palpak so PAGASA. Natetel so sayan ahensiya lapud kulang ya impormasyon ya inpasabi.

Nayari met ya iray totoo et manbakwit ed arum ya lugar ya aga sabien na bagyo singa Bikol sakey agew sakbay ya onsabi tan mangiter met la ray relief goods ed sikara.

Kasumpal na bagyo, ibakin tamtampol so militar diman ed Leyte pian sikara so mangiter na tulong tan uksoy. Mibansag met la dia iray baloto na Philippine navy, iray iroplano na Air Force ya walad Bikol.


Akin kasi ta si Roxas so ginawan ulo na rescue efforts? Lapu kasid 2016 presidential elections?

Aga manaloy Roxas dapot kapara toy Pnoy.

Saturday, November 2, 2013

Puno ipokrito!


Akin kasi ta mibabali ed pdaf si Reynato Puno ya datin pangolon okom na Korti Suprima?

Dapot labay to kasin ikalen a tua so lamot na korapsion ed gobyerno?

Dapot labay to kasin nanengneng a lider ed saray mankuakuanan a malinis a totoon somlang ed marutak a panag-uley?

Odino dapot labay ton iyamot ed publiko so mas baleg a takew na hudikatura ed tatawagan ya Judicial Development Fund a sakey a lupa na pdaf?

Nen panaon nen Hilarion Davide ya sakey met a buanges ed oley ngalngalin na-impeach lapud sayan baleg ed panagtakew na JDF.

No ikalen so pdaf na Konggriso, kaokolan ya ikalen met so JDF na SC. Ontan met so pork barrel nen Pnoy.

Makapalek si Pnoy ya sikato kono et aliwan matakew.

Atay DAP so panlapuay takew lapud wadtan si Abad ya matakew.

Thursday, July 25, 2013

Iray kabusol na baley (2)

Siopa ni ray kabusol na baley ed iyaliguas to?

1. Iray okom ya korap, pikewet ya so nononotan da labat et so ikapal na pitaka da. Say hudikaturan siansia so numiro uno ed amin ya opisina na burukrasya ed inkakorap. Ed inkabayag dan mangiter na disisyon parad kaabigan na baley, naanggapoy ilalo so baley ya iray nantakew, iray nanggaway mauges et naitdan ya dugan dusa.

Aga onaliguas so baley no wala ira ditan ed Supreme Court, Court of Appeals, RTC, MTC etc. Anggad wad tan ira ya akairong ya aga ira mangiiter na dugan tutul ta nababayaran ira, anggapoy pansabian na riporma ed gobierno.

Sikaton no say gelew et nasabi, say unaan ya paltogan iray okom.

2. Iray pulis ya sikara nira so managkonsinti na mauges ya kagagawa. Say CIDG so numiro unon sindikato. Sikara so protektor na drug lords. Lapud akasapat la ra ed sangkatageyan a betang ed law-enforcement agency ed bansa, anggapoy ilalon ontonda iray kriminalidad ed baley. Iray okom ya nababayaran tan irayay pulis ya managpatey, managkonsinti na droga, operator na gun-for-hire, sikara so totoon baleg met a samben ed progriso na baley. Ag nasabi so aliguas na baley na wadtan ira.

No onsalindak so ribolusiyon, say anak-na-baley ya miembro na ngayew a manangiyagel ed interes na baley et kaokolan dan sansakeyen a nguraten iray pulis.

3. Iray mamaulo na PDEA ya sikara so numiro unon protiktor daray drug lords. Lapud mabayag tan korap so hustisya ed baley, manpipiyesta iray managlakoy droga. Lapud nababayaran iray pulis tan PDEA, iray drug lord et maligsa lapud tuloy tuloy so produksiyon na droga. Iray naeerel labat et small-time. 

4. Iray pulitiko ya so interes da labat et say iyabig na laman da tan pamilya da. No talagan maung kan politiko, suportaen mo so anti-political dynasty anggano aya et somlang ed interes mo. Lapud anggapoy nan-isponsor ya politiko ed saya likod ed saray arum, amin a miembro na Konggriso et kabusol na baley. Ipilad dia iray politiko ed probinsia, binaley-baley tan bara-barangay.

5. Iray akairong ed opisina na ahensiya na gobierno ya korap. Numiro uno dia so BOC, DPWH, DepEd, DAR, DND, NIA etc.

SONA, ipapaneknek ton anggapoy pansabian na sayan administrasiyon

Ag ko abantayan ya intiro so SONA nen PNoy balet binasak amay inbaga to aliwan ed Tagalog balet ed Inglis.

Dakel iray lastog to ya abawasan la kono so korapsiyon. Para ed siak et onggagapo ni. Ed samay natitipon na DPWH, wala nin siansia so kickback da.

Mabayag iran onggalaw et amta da ya iray Pilipino lautlad siak et kulang la ed pasensiya ed sayan nagagawa ed Pilipinas.

Akin et diskuntento ak ed sayan administrasiyon?

Ag to binitla so isyu na pork barrel ya kaokolan lan ikalen lapud iray miyembro na konggriso et kaokolan da labat so mangipasa na ley.

Sikaton nen abalitaan ko ya walay P 27 bilyon ya akaseksek ed 2014 budget, anggapo kuankod nonot ko.

Ayay Alan Peter Cayetano aliwa so getma to no akin to inbaga ed midya ya dakel so korapsiyon ya nagagawa ed saray LGUs. Amta na totoo latan. Akin ey ta labay ton iseksek ya?

Lapud gabay ton walay isyun manggulo ed kanonotan pian so kanonotan na baley et onla ed isyu ya ibabaga to. Sikato lantin ayay Cayetano et korap. Ag to labay a naekal so panlalapuay kuarta na bolsa to.

Mangkuwakuwanan labat si Pnoy ya soy interes to et say kaabigan na baley.

Ag to binitla so Freedom of Information bill ya inkampanya to.

Ag to talagan bitlaen so anti-political dynasty ta siempre sikato, say pamilya to, say nengneng to et iray elit ya matakew tan anggapod pililikna da so interes na baley.

Binalaw to ray walad BOC, NIA, BID balet nen nanresign si Biazon agto inawat so resignation to.

Akin ag to binalaw iray walad Konggriso ya obong daray matatakew?

Anggapoy baleg a gabay ton nagawa parad Pilipinas. Anggapoy national vision a kuan.

Akin kasi?

Lapud say interes to et interes na elit ya masiblet, say nonot to labat et say pan-abigan na kapara ton elit.

Sikaton antoy manpagalaw na iyaliguas na baley?

Aliwa la ed panamegley na iliksiyon lapud say onbatik labat ditan et iray elit ya onpipila la dia iray drug lords, jueteng lords, iray kriminal.

Gelew la odino ribolusiyon. Bakalen iray elit odino iray somlang ed tugtuwan iyaliguas na baley.

Friday, July 19, 2013

Sindikato so PNP

Say Philippine National Police so sakey ya sindikato daray mankuakuanan ya manag-erel na onsosomlang ed ley balet sikara so numiro unon misasabwatan ed saray kriminal ya mantakew, mankidnap, manlakoy droga.

Sikaton mairap so manpia ed pulis ta imbes ya sikara so manprotikta ed sika batikan mo ra ta sikara so manpatey ed sika.

Irayay gun-for-hire et nayarin pulis lamlamang iraya ya inopaan a manpatey. Siopa kasi so manbebenben na paltog ya maganon opaan pian makapatey? E di irayay pulis ya buanges.

Amay kekerewen na PNP ya balon uniporme et sakey lamet ya racket pian makapantakew iray kuarta. Pampaguwapo da labat ya so mas maong et isaliw da ed arum ya mas importantin pankaokolan.

No ag mo ipia so bilay mo ed pulis, antoy sirbi na PNP ed komunidad?

Dia ed kulaan mi  no maminsan walay nadengel mon paltog odino anggapoy tonda so akoan ed droga dapot amtay dakel a totoo ed intiron baley. Akin ag da patotondaan ya ey?

Iray drug lord kasi et nanbayar na lagay ed saray taga-PNP o taga-PDEA?

Say nababalitaan labat et iray small-time ya drug pushers.

No say onyayaman et iray iligal ya kagagawa: droga, kickback ed pork barrel, porsiento na pulis ed takew daray managtakew odino kriminal, antoy ibabaga to ya ey?

Diad hustisya, imbis ya nakulong iray drug lord, iray pulis ya scalawag, tan iray pulitikon matakew, mawayang niran singa malastog ya gawa day baley, iner so pankerewan daray onsasawa la ed sarayan nagagawan kaugsan?

Anto so PPP ya ikikinon nen PNoy?

Aliwan Public-Private Partnership.

Say kabaliksan to et Patay, Patay, Patay.

Diad Pangasinan, say talos na patay-patay et agaylay bayag dan onggalaw. Ontan so sayan administrasion. Amay mikatlon patay et talagan ipaneknek to la so inkapatay-patay da.

Amay PPP ya ibabaga ra et abayag la et anggapo balet so nababalitaan kon baleg ya proyikto ya singa panagbilay na Manila-Dagupan Railway.

Makapasaway onlugan ed bus ya masyadod inkabayag tan tonda-tonda.

Sinmabi so modernisasion ed luluganan nen 1892 nen asumpal yan tren, panaon na Kastila balet nen adelap nen panaon nen Marcos sayan paamian ya batik na tren et ag da la intoloy.

Patay-patay  (patay) ed panangibonog na dalin na Hacienda Luisita.

Patay-patay (patay) ed pangikal ed saray anggapoy-amtan totoo ed burukrasya ya singa si Ricardo David.

No pinabayag moy sakey ya incompetent, popolianen mon onbayag ni ed panagtakew to tan naderal ni irongan ed kaiirong to. Ontan so pangolo na Bureau of Customs.

Patay-payay (patay) ed pangikal na pork barrel.

Say pangolo ya soy nononoten to et so iyaliguas ya talaga na baley ikalen to so pork barrel.

Ayay pork barrel scam et abayag lan nagagawa ya. Iramay ghost projects.

Nen walaak ed elementary, nadadalanan ko may karatula ya walay gaween da ed kalayan na Mitura ta asingger kamid ilog. Natan ka abayag lan akapeket man balet anggapo met so onsasabi ya materyales odino trabahador.

Nen susulaten ko so awaran na Urdaneta, pinmawil ed kanonotan ko yan agawa nen ugawak ni. Say akanproyikto ed saya so abayag ya kongrisista na mika-5 distrito na Pangasinan. Sikaton ayay pork scam old news a kuan ta amta da rayan kongrisista ya akan utek ed dakel ya ghost projects.

Diad inka-PPP nen Pnoy antoy pansumpalen na baley?

Asingger ko lan nasabi so kanonotan ya so baleg ya samben ed iyaliguas na baley a Pilipinas et iray walad uley, iray mayayaman, iray walad posision ed gobierno. Asinggerla ta aya so labay kon paneknekan ed panagsukay ko.

Saturday, July 13, 2013

Iray marakep ya sukayen parad kaliwawaan na kanonotan na baley

Iray investigative journalists odino iray mangaala na MA tan PhD iraya so sugirik ya sukayen da:

1. No siopa iray drug lord ed antokaman ya barangay, baley, probinsia, say koniksion da ed politika tan iray politiko, iray inyaman da. Iray koniksion da ed polis tan opisyal na barangay. Pigay lakoan na droga. Pigay natutubo da. Antoy koniksion da ed PDEA.

2. No siopa irayay riding-in-tandem ya gun-for-hire. Pigay kaso la ya nagagawa ya, alimbawa ed Pangasinan. No siopa so walad beneg darayan pateyan.

3. Say korapsion ed polis, PNP, tan militar odino AFP. Igapo ed si Garcia, kotkoten ya maung no wala ni nanengneng. Pabalegen so sakop to ed AFP ompano onabot ed opisina na pangolo.

4. Say yaman na simbaan ya Katoliko ed Pilipinas no pigay lawak na dalin da. Pigay kuarta da ed bangko. Pigay inpoonan da ed Philex. Antokaman ya business ventures da.

5. Say korapsion ed panag-usar na pork barrel. Abayag la ya. Igapo ed samay nagagawa natan ya imbestigasion. Sukisoken anggad anton panaon. Siopa irayay akinabang ed saraya.

6. Iray dinastiyan politikal natan ed antokaman ya baley. Iray marriage alliances da. Businesses da. Iray yaman da.

7. Say bayag o kaples na sakey a korti ed panagdisisyon na kaso. Say korapsion ya nagagawa ed sakey ya regional trial court. Igapo ed municipal trial court. Pigay so bili na hustisya.

8. Say bilay-awaran na sakey a kaso. Say kabayag to. Saray totoo ya walad beneg daraya.

Dakel so nayarin sulatan pian naliwawaan so kanonotan na baley. Iraya et ipaway ya libro a tampol pian nabasay daray totoo, walad oley.

Saturday, June 22, 2013

Mala-pagong ya panagdisisyon et aga nayari ed Pilipinas [Turtle-pace decision-making is not an option for the Philippines]

Onsasakit so oluk no nanonotan kon dakel so taon ya sinayang na Pilipinas pian onaliguas.

Say 20-taon ya oley nen Marcos et sakey ya baleg a factor no akin tayo mairap. Lost years.

Tinmombok iray kudita ed panaun nen Cory. Abalang langulan oportunidad. Enrile, Honasan sikaray nandiral na ikonomiya. Cory could have agreed to a repudiation of some Marcos-incurred debts but instead acquiesced to pay them. Frequent brownout was the norm.

Intuloy nen Ramos so polisiya nen Cory ya privatization: danum, koryinti, balatyang. Amay National Steel Corporation inlakod Malaysian firm ya undercapitalized tan nanotang na pondo diad loob na bansa. Nen 2004, abankrupt so NSC.

Si Estrada nakal. Tinmombok si Arroyo. Say kanonotan to et walad neoliberal paradigm a kapara nen ama ton si Diosdado Macapagal, aliwan state-led development. 

Apirmaan so Republic Act 7103, Iron and Steel Industry Act nen 1991 ya so mandato to et so industriya ed balatyang sikato so "the springboard and basis for launching Philippine industrialization."

Aga nasabi yan mandato no ag da ikonikta ed pankaokolan ya manbooy sarilin kotsi, sarilin tren, sarilin makina.

In short, the indigenous steel industry would  and should complement the industrial policy of the government in the making of a national car, national railway system, ships, agricultural machines, electronics and appliances. It would and should support the development of military technologies in support of a vision of transforming the country into a maritime and technological superpower. This industrial policy should also include research into nuclear technology, aerospace and advances in pharmaceutical sciences. The state universities led by the UP should play a pivotal role as the policy would pole-vault them into the best universities not only in Asia but in the entire world.

As the architect of its industrial blueprint, the president must see to it that the departments of the government, private institutions and government corporations are in line with the agenda.

No nagawa ya, I don't think countries in Southeast Asia could overtake us.

But the signs are there that they could.

Japan agreed to forgive Myanmar's debt and recently poured money in billions of dollar to create an industrial zone.

Counting from Macapagal to Arroyo's time, 1961-2010, those 49 years were wasted by lack of political will, greed, corruption, over-dependence, lack of self-reliance, or seriously lack of grand vision for the country. Half a century of good policy centered on industrialization could have propelled us as one of the world's superpowers.

But all is not lost if all Filipinos, not just the president, would turn around this undeserved and pathetic condition that we are into.

First in the order of the day must be the revision of the 1987 constitution that renounces war as instrument of national policy when all nation-states must be ready to defend their sovereignty against external aggression and internal subversion. Militarism goes hand-in-hand with industrialization.

Monday, June 17, 2013

Antoy mantatantan ed panangibonog na Hacienda Luisita tan antoy nagagawa ed Camp Gregg ed Bayambang ? [What delays the distribution of Hacienda Luisita and what is happening at Camp Gregg in Bayambang?]

Say inkaswapang. Greed.

Say tutul na Korti Suprima et ibonog so intiron 4335 ya iktarya na Hacienda Luisita. Saya et naibonog la komon ya abayag la nen kasumpal ya nipasa so ley na CARP nen panaun nen Cory Aquino. Balet iray akandalin tan iray managgaway ley et angiyan na baraan pian aga naipila so hacienda.

Nen Nobiembre 2011 inpaway na Korti Suprima ya kaokolan lan ibonog so sayan hacienda ed bili ton P 40,000 kada iktarya basi ed prisyo na taon 1989. Manduaran taon la naani et ag ni asumpal so pangibonog.

Say rason et iray Cojuangco ya abayag lan akinabang ed satan ya dalin. Et so sangkabalgan ya onsosomlang ed satan nayari si Danding, Jose Peping tan si PNoy.

Si Pnoy so nanenengneng kon baleg so impluwensiya no akin ag onggagalaw so panangibonog.

Indeed, it is Pnoy who is greatest stumbling block in the distribution of the hacienda. The Department of Agrarian Reform (DAR) needs only his go-signal to fully implement the SC decision. One word and DAR could speed up the distribution without unnecessary delays.

What the Cojuangco's did to the lands there in Tarlac, they want to repeat their land-grabbing at Camp Gregg in Bayambang.

These Chinese-descent Filipinos - the Cojuangcos - have benefited from their devious tactics of sucking the wealth of this country from the common people, their land and its resources. Their unconscionable greed is nauseating and now they wanted to claim the lands of the anacbanuas, the children of the land.

All their glories and their riches - the revolutionary taxes in 1898-1899 - had come from the toil, blood and sweat of ordinary people. Who's heir should be proud of that?

Now, Pnoy, the hacienda has sustained you and your family or clan for many years. It is time now to return it to its real owners and stop your kin from grabbing the lands in Pangasinan!

Friday, May 10, 2013

Siopa iray ibotos ya sinador tan siopa ray aga kaokolan ed Sinado? [Who should be voted on as senators and who should be junked as senators?]

Siopa iray ibotos ya sinador?

The following are in my list for senators:

1. Risa Hontiveros
2. Teddy Casino
3. Edward Hagedorn
4. Eddie Villanueva
5. Aquilino Pimentel III
6. Jamby Madrigal

7. Either Grace Poe or Marwil Llasos.

The rest like Enrile, Binay, Aquino, Angara, Honasan, Legarda, Cayetano, Escudero etc. are to be junked.

Thursday, April 4, 2013

Iray rason no akin walay brownout ed Mindanao [The reasons why there are brownouts in Mindanao]

1. Onoogip si Pnoy ed trabaho to. Inyan tod tan si Almendras ya inekal to, insan initdan to langulay betang ed gobierno. Iray totoo tod Department of Energy et sakey iran ahensiya ya makapoy ed kanonotan ya salming labat ira ed inkakapoy na pangolo. Sayan problima et pinmaway la nen 2010.

2. Baleg so utang kasi nen Pnoy ed saray Aboitiz sikaton anggad natan et iray power barges da so mangiiter na kuryinti ed Mindanao? Baleg kasi so inter na Aboitiz ya campaign contribution da nen election na 2010? Philippine power sector in Mindanao is hostage to the financial interest of Aboitiz. Thus, the people in Mindanao suffers. Who said Pnoy is really concerned with the peace and development of Mindanao through the signing of an agreement with MILF? No, he is not. There is more reason now for Mindanao to secede from this republic.

3. The previous administration orchestrated to use the power crisis in Mindanao to cheat in the 2010 elections but it did not go far. Is Pnoy thinking of the same dirty scheme so that his slate will win in the coming elections come May?

Good governance is mere illusion. The Pnoy administration is too slow in accelerating development, too incompetent in deciding what's good for the country, too naive in the conduct of foreign affairs.

Antoy kakanaan na investment grade rating no onia so nagagawa ed bansa?

Mabayag ya onggagalaw so gobierno. No onggalaw, palpak. Anak na lasin Noynoy! Noynoying labat la?


Tuesday, March 19, 2013

Kaokolan: Talagew ya Walaay Kanonotan a Panmundo [Wanted: A Newspaper with a Global Perspective]Makapakesaw and makapasawa so manbasa ed saray periodikon ipapalapag ed Manila. Mailet so walan kanonotan da ya nabasa ed saray balita ya ipapaway da. 

I am no fan of PDI whose news are sometimes sensationalized without any shred of evidence or truth. What we need now is a daily newspaper that not only caters to Filipinos but to the whole world. Even its byline, "Latest Philippine News for Filipinos", lacks the confidence that a paper should have. Only for Filipinos? How parochial! The El Pais had the temerity to say: "el periodico global en Espanol" or "the global newspaper in Spanish."

Iray balitan agawad arum ya bansa et nanlapud syndicated news agencies singa Associated Press, AFP etc.

Anggapo ray Pilipinon correspondent ed singa Iraq ya mansulat no antoy nagagawa diman. Odino diad Syria o inerman ya pasen na mundo.

It is almost always that they rely on foreign news agencies.

Opinion pieces deal with local issues only with no Filipino expert giving his opinion on what is happening in Europe, Africa, Middle East, US, Latin America. Yet, Filipinos are scattered all over the world, employed in every kind of work. To widen the perspective of every Filipino, it is necessary that we must know the world around us not through other foreign publications and media.

What we need is a critical and balanced news publication or tv station that gets information from around the world by sending its own reporters and writers. 

We must see the world through our own eyes and ears, our own senses. Only then can we assume our rightful place in the global arena.

Conrado de Quiros ed Sabah: Say tugtuwan mureng [CDQ on Sabah: The real idiot]

Pinmaway natan ed PDI so aalageyan nen De Quiros nipaakar ed Sabah.

Say kuanto say akankasalanan na krisis ed Sabah et saray Kiram. Et say kaokolan ya nikolong kono et iray Kiram.

Why did the Inquirer allow such a lousy opinion piece to grace its pages? Of course, freedom of expression allows anything whether it is supported by facts or not.

De Quiros has missed completely that Sabah claim is not yet withdrawn waiting to be pursued not tomorrow but now. The Supreme Court in deciding the baselines law suggests that the claim to that territory of the Philippines is valid and legal. It is incumbent upon the president to reclaim it as regards the land and the proprietary rights of the Sultanate of Sulu and Sabah.

The failure of Pnoy in dealing properly with the Kirams shows the utter incompetence of the present administration.

The peace agreement with the MILF cannot be rushed. Malaysia is bent on excluding Sabah from the peace agreement and the Philippine government acts like a fool and a pawn to the landgrabbers.

The Kirams were trying to communicate with Aquino but their letters were ignored. Three years have passed but Aquino has yet to form the Bi-partisan Legislative-Executive Advisory Council on Sabah (BELACS) initiated during Ramos time.

BELACS is part to blame because the composition changes every after elections. There should have been a permanent council on Sabah as legislated by law.

Unong ed abogado na Sultanato, nen 2011 anggad 2013, ag ni nanbayar na renta so Malaysia. The Malaysian renters have not paid the customary payment to the Sultanate of Sulu amounting to a measly 5000 Malaysian ringgit.

Did the royal army of the Sulu Sultanate plan to invade Sabah? No.

According to De Quiros, the people of Sabah had spoken that they belong to Malaysia; that they are central to the issue. This is beside the point. Who said that we wanted them to join the Philippines? In the first place, if the Sulu Sultanate did not agree to lease the land to the British and all the things that happened after that, the Sabahans could have been Filipinos since the promulgation of the 1935 Philippine constitution.

I have realized that De Quiros writes like a crazy demagogue, an inane propagandist whose style and tone is pompous, self-righteous and pretentious.

Saturday, March 2, 2013

Iray dinastiyan politika, ag ira naiyagel [Political dynasties, they are indefensible]

Iramay politikon iyayagel day dinastiyan politikal et self-serving. Irayan politiko et ag napanpiaan. Siopa iraya?

Sikara di Angara Sr. tan Jr., Allan Peter Cayetano, Dick Gordon, ayay Pangolo natan, si Binay tan dakel ni ran ag napangaranan balet wala iran akairong natan.

Amay political parties reform bill  ya ikakana nen Angara Sr. so minabang dia no ag nipasa so anti-political dynasty bill et iray political dynasties.

This bill will only entrench the traditional political elite as long as the bill on political dynasties is not passed.

The little respect that I have for these senators and politicians who keep on defending their clans and families has gone to naught. Disrespect is what they deserve.

Cayetano, for example, said clearly that it is unfair to denounce political dynasties when there are good political dynasties.

His line of reasoning is the same as Angara Jr's argument.

Kuanen Binay, akin sebelan iray kuwalipikado ya onbatik? Is Nancy Binay qualified to run as senator of the republic?

Why would Enrile like his son to run and win as senator? What interests would a continuation of an Enrile in the Senate entail? Would it mean protecting their smuggling and logging businesses? Does it mean continuing the competition between Jackie and Bongbong in the Senate? Is the Senate the playground for their teenage rivalries, a spectacle to behold in the national arena?

Anggapoy nayarin irason pian naidipinsa iray political dynasties.

Sikaton gagalawen day inkamureng daray bomobotos. They are playing out the ignorance of the voters.

Natan akibabali met si Bernas ya constitutionalist kono ya miembro na 1986 Con-Ass et say kuanto nen pantotongtongan da ya inter dad saray bomobotos so kaoleyan ya manpili ta saya et mas walaan iray kawayangan nen say diktaan da ra. Anto? Sikaton irayan miembro na Con-Ass so walaan ya baleg ya kasalanan ed inkangiras dan mangiyan na ditalyadon probisyon nipaakar ed political dynasties.

Say kuanto ni ed samay people's initiative ya ikakana daray kontra ed political dynasties ya arawin onsalindak iyan kanonotan lapud dakel iran patbek na prosiso. Intilak toy ilalo to ed saray bomobotos ya singa inbabaga ton mabayag ni pansabian. Aliwa kasin sikara ya miembro na Con-Ass so tetelen ed sayan nagagawa?

Politicians who support or defend political dynasties knew that there is something at stake for the office they are trying to secure for their selves or for their own relatives. Do political families had a monopoly of public service? None but by entrenching themselves in politics that is what they are trying to say, that the barangay, town, city, province or nation could not move without them. The truth is that, their existence in Philippine politics is only a confirmation of the selfish interests that made the Philippines so poor and underdeveloped.

Political and economic democratization means democratizing not only wealth and opportunities but also power to all who are capable as a leader not to selected, more often corrupt, families and clans.

Kaokolan ya ontonday Malaysia ed panagsakit ed saray walad Lahad Datu[Malaysia must desist from harming the people in Lahad Datu]

Iramay nan-gamgam na dalin na Sabah et walay sebeg da ya paksiaten iramay akandalin.

Those who grabbed the land of Sabah has now the temerity to evict those who owned the land.

Say Prime Minister na Malaysia et walad balita angiter na go-signal ed saray sundalo to nipaakar ed saray totoo na Sultan na Sulu tan Sabah.

Akin agawa ya?

Lapud inaboloyan nen Pnoy so sayan getma na Malaysia ed saray ibubuga to ed TV, diaryo tan arum nin midya.

Malaysia has no right in evicting the people who went there to assert their claim to the land. It is their land unlike the Malaysians and their British patron who are arrogant landgrabbers, squatters.

The Sultanate of Sulu, since it cannot get any help from the government, must elevate this to the UN Commission on Human Rights so that any violation committed by gangster-type Malaysian police or army is reported, thereby internationalizing the issue.

Malaysia and Great Britain must now be exposed as parties to this greatest injustice committed against the people of Sulu and the Philippines.

The cession order of 1946 and the incorporation of Sabah into Malaya and Malaysia is void for Sabah is placed under the sovereignty of the Philippines. Effective occupation was effected against the consent of the owner, the Sultanate of Sulu and later the Philippine Government.

Malaysia must stop from engaging in a fight against the representatives of the Sultanate of Sulu.

Pnoy must make pronouncement supporting Sulu and expressing his wish to Malaysia to stop the planned attack, that any attack against the representatives of the Sultanate is also an attack against the Philippine government and that it has no recourse but to protect its citizens and enforce their claim.

Akin kaokolan so Sultanato na Sulu tan Sabah ed panag-aksubi na Manangkayan or Spratly Islands? [Why the Sultanate of Sulu and Sabah is fundamental in claiming Manangkayan or Spratly Islands?]

Abaloan ko maung si Ferdinand Marcos balet andi manaya. No amta to so awaran na Sulu ed panag-aksubi na Sabah et amta to met komon ya say Spratly Islands et parti na teritoriyo na Sultanato na Sulu. Et ag to la nginaranan na Kalayaan no ag say tugtuwa ton ngaran.

Iramay tinmombok ed sikato ya pangolo kapara to ran kulang ed inkatalisiw ed awaran.

Si Ramos inyan tod "backburner" so Sabah ta ag to amta ya say Spratly Islands et gawa na Sulu.

Ontan met si Cory tan Arroyo.

Mas lalo la yay si PNoy ya say nononoten to say basingkawel.

Palawan, Spratly Islands known in Tausug as Manangkayan, and Sabah belonged to the Sultanate of Sulu.

The claim of China over the Spratly Islands is laughable to say the least.

Manangkayan means giant clam; it is a group of islands that were known to the inhabitants in the area, the Sama, Tausug and Badjao peoples of the Sulu Sultanate, their boats plying there for fishing and trade.

How could the Chinese invent such ludicrous proposition that they own the area?

Pity the Chinese intellectuals and the historians who allowed themselves to be used in state propaganda.

Manangkayan or Kalayaan Islands is part of Sulu Sultanate that is now part of the Republic of the Philippines.

How could the people of Palawan and Sulu not know the islands several miles away from their shore for the past thousand years predating the Chinese?

Sayan gobierno no gabay ton solido so panag-aksubi ed Manangkayan et aralen toy awaran na Sulu tan Sabah.

It cannot give up on Sabah just like what the Pangasinense senator Leticia Shahani would like to do or her brother, FVR during their height of influence and power.

The government kept on ignoring the Sultanate of Sulu with an unforgivable excuse that their letter was lost in bureaucratic maze. What the heck is an administration like this? If they can do that to a royalty what more to the ordinary Juan de la Cruz?

The bungling conduct of Pnoy is deplorable and unpardonable. His underlings are equally guilty of negligence displaying their ignorance of the valid claim.

Saray manbebenben ed gobierno tayo manlapud si Marcos anggad si Ramos, manlapud si Arroyo anggad si Aquino III et balbaleg so kakulangan da. No say ninononot da odino soy nononoten da et pangkaabigan na Pilipinas, agda komon ginawa so ginawa ra.

But they are all cowards including the present president. They do not have the nerve to stand alone; they are always soliciting the help of the US. They want someone, a patron to depend on.

What can we expect? Mistake after mistake after mistake.

Wednesday, February 27, 2013

Say Pilipino bilang Papa [The Filipino as pope]

Marakrakep no si Arsobispo Tagle et napili ya papa ed Roma.

Balet say sangkaunaan lan onkokontra ed sayan posibilidad et aliwa iran sangkaili no ag iray Pilipino lamlamang.

Say numiro uno ed sayan nigatibon kaisipan et iray paparin Pilipino singa si ritiradon Arsobispo Cruz.

Akin kasi?

Duaran sangkaili so nanpakabat ya si Tagle et sakey ed saray ilalo na Asya ed inka-Papa.

That he is too young, which allegedly makes him unfit to become the pope, is not a sufficient reason to discourage him and the people to believe that he is capable of getting the job.

Being young at more than 50 is not even disadvantageous. It is an advantage to the church to put Tagle as pope as he could oversee the church for a long time and make his reforms felt in the next fifty years.


Sabah: Akin so Malaysia onekal ed GRP-MILF talks? [Sabah: Why Malaysia must get out of GRP-MILF talks?]

Saray sangkamurengan ya totoo et walad gobierno. Number 1 si Pnoy. Akin?

Diad tongtongan na GRP tan MILF, akin wadtan ni so Malaysia?

I have written elsewhere that involving Malaysia in the talks is disadvantageous to the country because we have an outstanding claim over Sabah and that Malaysia has no delicadeza when it is one of the countries that gave arms to these secessionist groups, first MNLF and then MILF and another splinter group now and in the future.

Malaysia, can you please get out of the talks?

Nayarin onekal kad tan ed saray tongtongan?

Sayan gobierno et mureng ta ag to amtay panmaungan na Pilipinas tan Sulu tan Mindanao.

Si Pnoy et nanmaliw ya spokesman na Malaysia.

The Bangsamoro pact will not progress as long as Malaysia is there as dishonest broker. It will not prosper as long as the Moros are not united as one party.

Take a look at the GRP-MNLF that led to the creation of ARMM. Misuari is out of the loop complaining that he and his group are not consulted; he is rejecting the framework.

Kasumpal na MILF, anto niran grupo so niyanak pian mitongtong la lamet ed gobierno?

The framework will never succeed as long as self-interests of each Moro leader prevail over the common good of its own people.

The first step to get it right is to get rid of Malaysia in the bargaining table.

Second is to resolve the Philippine state's and Sulu sultanate's proprietary claim over Sabah. Sell the land according to its proper market value not the measly 5,000 ringgit and use the money to develop Sulu and Mindanao. Sabah's GDP in the late 1990s was 8.3094 billion Malaysian ringgit, which is equivalent to P 109.185516 billion.

Third is the consolidation of Moros in one political organization before any talks can begin.

Friday, February 22, 2013

Sabah: Say sangkabalgan ya andi-katunongan ya ginawa na UK ed Pilipinas [Sabah: The greatest injustice committed by UK against the Philippines]

Say Sabah et gawa na sultan na Sulu ya pinaopaan to ed British North Borneo Company nen 1878. Nen 1946 inpaway na Gran Britanya so North Borneo Cession Order ya “with effect from the fifteenth day of July, 1946, to the extent that the Crown should, as from that day have full sovereign rights over, and title to, the territory of the State of North Borneo and that said territory should hereupon become part of her Majesty’s Dominions.”

The wording itself betrays the land-grabbing intention. The British knew for a fact that the land was leased from the Sultan of Sulu. Parliamentary proceedings were clear that Britain did not own North Borneo.

Ed arum ya salita, ginamgam da so dalin ya gawa na Pilipinas lapu lantid say Sulu et nipadalem la ed Ripublika na Pilipinas ya abirbir so kawayangan to nen Hulyo 4, 1946.

Inbana day cession order ed bulan na Hulyo ta niyanak lad dia so tatawagen ya Ripublika na Pilipinas.

Sayan ginawa na United Kingdom so sangkabalgan ya andi-katunongan  laban ed Sulu tan ed saray Pilipino.

What the UK did was illegal as Francis Burton Harrison said because it did not consult the parties involved.

The US did not do anything to push for the claim because it did not want to tackle the issue with a close ally, a fellow imperialist, its own mother. The US is a party to this great injustice to the people of Sulu and to the Filipino people.

Sabah et gawa na Sultan na Sulu anggad natan.

Anggapoy kanepegan na UK ya gamgamen so dalin ya ag to gawa.

Insan to inyalis so titulo ed Federation of Malaya, tan Federation of Malaysia. 

Now, the Malaysian "squatters," the latter term coming from Leon Ma. Guerrero, are acting like the British imperialists, landgrabbers.

Now the theory of effective occupation can be thrown out because the very basis of it is the illegal cession order.

Their Queen must and should own up this grave abuse of power disregarding the rule of law at a time when colonialism and territorial aggrandizement were seen as anathema to peace.

The Atlantic Charter signed between Roosevelt and Churchill in August 1941 stated explicitly that both countries "seek no aggrandissement, territorial or other." UK was signatory to the UN Charter in June 1945.

A year after, in 1946, the North Borneo Cession Order was born contrary to the spirit of the Atlantic and the UN charter.

Hypocrisy!

It is the greatest injustice to the Sulu people and the Filipino people that must be resolved now!

Wednesday, February 6, 2013

Saray toon kabusol na Pilipino tan akin [Enemies of the Filipino people and why]

1. Akalistan numiro uno ya kabusol daray Pilipino iray pamilya Marcos. Anggapo ni asumpalan na dakel a kaso laban ed sikara lapud inkapekewet na sistema na katunongan diad sayan bansa.

Dakel so tinatakew da ya ag ni nipawil ta akaamot ed saray Swiss bank accounts da. Ilalastog ni nen Imelda ed sakey ya BBC documentary ya walaan iray kuwarta ya onsulok ed $ 900 billion dollars. Angalaan da so sayan kabaleg a kuwarta no ag say impanyirong nen Ferdinand ed Malacanang?

2. Si Danding Cojuangco et sakey ya crony nen Marcos ya nankuwarta met ed gobierno. Benben toy San Miguel Corporation tan arum ni ran kompanya.

3. Sakey met si Lucio Tan ya crony met nen Marcos. Sangkamayamanan ed Pilipinas ya gawa toy PAL. Say padisir ko walay baleg ton papil ed manipulasyon na disisyon ed Korti Suprima. Walay baleg ya kaso to lapud ag to manbabayar na buis. Pigaran bilyon ya pisos ya ya makatulong komon ed gobierno, singa pamaalagey na ospital.

4. Sakey ya crony nen Marcos si Roberto Ongpin ya anggad natan et manmamanipula na negnegosyo ed Pilipinas. Amay kaso na DBP et sakey ed saray pinankuwartaan to.

5. Si Juan Ponce Enrile ya pangolo na Sinado et akinabang ed oley nen Marcos. Initdan day logging concessions to. Diad Caraga, walay kompanya tod man ya manggagaway posporo.

6. Si Fidel Ramos ya datin pangolo ya taga-Pangasinan et sakey met ed saray too nen Marcos. Akinabang ed oley to nipaakar ed Expo Pilipino tan IPPs sikaton baleg so singil na kuryinti anggad natan.

7. Si Gloria Macapagal-Arroyo tan say asawa ton si Mike Arroyo ya dakerakel so anomalyan agawa nen oley da. Anggad natan ag ni ra nikulong ed Bilibid.

8. Say pamilya Aquino ya anggad natan anggapo ni nagagawa ed panangibonog na Hacienda Luisita. Akinabang ira ed SCTEX lautla yay pangolo natan.

9.  Saray masisiban politiko, congressman, mayor, councilor, ya nonoten day ikapal na pitaka da.

10. Saray totoo na PRC ya walad likod na pamaakaran a samsamen day Scarborough tan Kalayaan.
Ekal kad tan, Enrile; onekal lan amin iray sinador [Resign, Enrile; resign all the other senators]

Si Juan Ponce Enrile ag to amta so tatawagey balangon na ngaran. No amta to ya abayag lan inmekal ditan ed Sinado. Anggano no ontan, ag ko napukpukan ya ibaga ed sayan masiken ya onekal lad tan.

Balet aga la duga ed siak so resignation nen Enrile; kaokolan lan onekal amin ya sinador ya akinabang ed liquidation by certification.

Anggapoy galang ya natitilak ed sarayan sinador. Amin ira et corrupt.

Siak ya sumusulat na awaran et kaokolan ya wala iray risibo ya ipanengneng no agastos ya tua so inter dan grant, sikara balet i-certify da labat et duga la?

Anto ya?

Antoy ginawa tan antoy gagaween na Commission on Audit ya inmaboloy ni ra ed sayan pikewet ya pamaakaran?

Bagbagen lay Senado. Abolish the Senate. Deralen lay COA. Demolish COA.

It is corruption in broad day light. They are bickering because of people's money that goes unaccounted for.

And no one will come out clean of it.

Saya so rason ya kaokolan ya mangigapo na balo. This is the reason we must start anew.

Saya et ed panamegley na CONCON, constitutional convention.

Say kuanen Enrile ni ed samay anti-corruption conference ya ag kono nailaloan ya naekal so corruption ed anem ya taon. What can we expect from someone who benefited from corruption in all his years in government?

We can stamp out  corruption in just one year. Everyday put someone in jail, a politician who embezzled government coffers. Start with the Marcoses and Enrile, the senators and congressmen, justices and judges, mayors and councilors down to barangay chairman and councilors and we can see that the following year the country and its people will be at peace, happy that justice and righteousness will reign once more in this benighted land.

Sunday, January 13, 2013

Say andi-kakanaan na pilikulan Tagalog [The bankruptcy of Tagalog films]

Nen Disiembri agawa so Metro Manila film festival et sakey lamet ya mangipanengneng na inkalabos ed kanonotan daray pilikulan Tagalog likod ed samay biopic ed bilay nen Aguinaldo tan amay pilikula nen Nora Aunor ya ag ko ni ra abantayan.

Irayan pilikula so babantayan daray totoo lautla iray makapalek ya mangibabawag no anton suri ya kultura so naaawat daray ibabagan "masa" tan iray "elite" met ya say padisir ko et manbabantay met ed saraya.

Iray diriktor ya Pilipino ya benben ed beklew daray producer et onabuloy ed saray pilikulan basura: iray pilikulan slapstick, iray pilikulan onpapaway si Vice-Ganda ya napnoy dialogue na inkabastos, iray love story ya gasgas lad plot, iray horror movies ya aminpiga lan inusar so saman ya title ya ompano onabot nid 100, iray pilikula nen Enteng Kabisote tan Agimat ya anto kasi so ontumbok ag la amta.

Natan anto lay arapen na pilikulan Tagalog ya tatawagen ya pilikulan Pilipino?

Nen embeneg iran taon, dakel so pilikulan Tagalog ya soy tima to et nipaakar ed kabit, ed saray bii na sakey walay asawan laki. Anggapo lay nanonotan dan ipaway ya makatenyeg na poso tan kanonotan?

I could not see in Tagalog films the necessary spice for an effective plot, the dialogue is so trite so lacking in emotional content that will uplift the human spirit. What you see and get are values promoting lack of civility, awkward manners and acting, disingenuous plot and bombastic and unrealistic sets.

That's the reason I stopped watching Tagalog films. I also got tired of watching Hollywood movies.

Say labay kon nabantayan et pilikulan gawa tayo ya mangipanengneng na ugali na totoo, maung odino mauges, ed sakey ya tongtong odino istoryan makapaintiris.

Alimbawa, nayarin istorya ed bilay na politiko ya masiba ed oley odino poder ya antoy pansabian to ed saman ya kagagawa to.

Istorya na bilay na sakey ya doktor, nars etc. ya totongtongen toy nagagawa ed propesyon to likod nid samay pamilya to.

Nayari met ya istoryan nibasi ed awaran, amay agawa nen earthquake nen 1990, iramay krimin ya ag ni arisolba, iramay delap ya no panon nipanengneng so saray mararakep ya ugali ed satan ya krisis.

Istorya ed saray tradisyon daray etnikon grupo. No singa istorya nen Aliguyon na Ifugao, so dialogue et siempri ed Ifugao, no istorya nen Apolaki na Pangasinan say tongtong et Pangasinan, no istorya nen Labaw Donggon ed Hiligaynon odino Kinaray-a.

Iray istorya nipaakar ed antoy arapen.

Iray istoryan apanoy laban-laban ya walay kakanaan tod plot, iray istorya nipaakar ed saray omaarnis, iray istorya nipaakar ed bakal ed Kastila, Amirikano tan Hapon.

Iray makapataktakot ya istorya.

Dakerakel so nayarin ipilikula balet iray Tagalog ya producers mangiras iran mannonot, say nononoten da labat et say pantuboan. Mangiras iray sumusulat, mangiras iran manusar na ilalam da parad sakey ya marakep ya istorya.

Say pilikula kaokolan ya mangipanengneng na riyalidad. If the main character goes home to Pangasinan and talk to his relatives, should he be talking in Tagalog? No, he must speak in Pangasinan. In the same way that a story about a Cebuana teacher must involve her language and culture. The diversity of Philippine culture is muted and silenced in Tagalog movies. In Mendoza's Thy Womb, how relevant was the use of Tagalog among Badjao and Sama-speaking communities in the plot?

I long to see a year-long activity in which one can watch in a weekend in a local cinema films that showcase the diversity and values of Philippine culture. Watching Hollywood should be a thing of the past and the celebration of our creativity in films is mustered to the fullest.

Saturday, October 20, 2012

ABS-CBN 32 Dagupan tan GMA Dagupan, managpatey na salitan Pangasinan odino manangitanduro na impiryalismon Tagalog!

Iray Pangasinan makapoy so pililikna da ed salita ya pamabirbir ed inkasika da. Say Pangasinan labat so aliwan regional channel lapud say sasalitaen da ed news broadcast da et aliwan Pangasinan balet Tagalog.

Onpapatey la lanti so Pangasinan lapu lantid inkamatalunggaring na Tagalog, Inglis tan Iloko, ag ni nabantayan ed TV.

Abayag ko lan gabay ya ibelyaw ya ed sayan blog ta kada ngarem so narerengel ko et Tagalog diad tv ya ag nagawa ed Laoag ta Iloko diman, diad San Fernando ta Kapampangan ira, Bikol diad Bikol, Ilonggo diad Iloilo tan arum ni ra. Makapasiodot tan makapageget no akin onia so nagagawa ed Pangasinan.

Say ABS-CBN Dagupan labat so niduma ed intiron regional channels na sayan istasiyon ta say riportahi da et Tagalog.

Say padisir ko saray manbebenben ed sayan istasiyon no aliwan Pangasinan et Ilocano odino Tagalog.

No man-interbyu ni rad saray totoo ed ibabalita da et Tagalog.

Makapabaing ni so GMA ta so makinggawa et taga-Pangasinan - iray Jimenez. Naitdan ni na ASNA award na provincial government na Pangasinan. Ompano sikara et ag da amtay man-Pangasinan odino Ilocano ira.

Panon ton nabangatan iray ilalak odino iray Ilocano ya anggad natan ag da amta so man-Pangasinan?


Mureng ira ya ag da amta ya MLE la so pamakaaran na DepEd.

Diad apalabas ya GMA Balitang Amianan ya si Jorge Guerrero so manbebenben, wala ni ray ugugaw ya Pangasinense ya konwarin manriport et nabirbir so inkaPangasinan da ed panagsalita da. Akin ag la salitan Pangasinan so inusar da imbis ya Tagalog? Lapud say kanonotan na management et mas maung kan Pilipino no say amtam ya salita et Tagalog.

Ed arum ya salita, say mass media so numiro uno ya managpatey na salitan Pangasinan.

Siopa iray kabusol na salitan Pangasinan?

1. Iray atateng ya Pangasinan ya ibangat da ni iray anak da ed Tagalog. Walay kabat kon taga-San Carlos ya manaaral ed UP ya ag to amtan balot so Pangasinan. Makabaing ya tua!

2. Iray Ilocano ya manbebenben ed sarayan istasiyon ya lapu lantid say kanonotan da et Ilocano ira tan dakel so arum ya totoon nambabangil dia ed Pangasinan sikaton itandoro da so Tagalog. Pekewet ya rason.
Pano iran nabangatan na Pangasinan ta wala lanti ra dia ed Pangasinan no ag da nadedengel so Pangasinan odino nababantayan?

3. Iray Pangasinan ya ibaing da so salita da ya anggano pariho iran Pangasinan et labay da nin man-Ilokano odino man-Tagalog.

4. Iray opisial na gobierno lautlad Pangasinan ya anggapon balot so pakabirbiran ya Pangasinan so probinsia ed website singa say official website na Pangasinan provincial government.

5. Iray totoon say kanonotan da et say Pangasinan et Pangalatok ya ibabawag da ni ya ag da amta ya sayan salita et balaw daray Ilocano ed saray Pangasinan. Amay website na Philippine Information Agency abayag lan walad webpage banner da so Pangalatok.

6. Say gobiernon Pilipino nen diktador tan corrupt ya Ilocano ya si Ferdinand Marcos ya angiletneg tan nanpangaran na Region 1 bilang Ilocos Region ya pinatey to ya so pamabirbir ya Pangasinan. Iray manguusar ed sarayan ngaran ya Ilocos Region odino Ilocandia. Kaokolan ya salatan yan ngaran.

7. Iray mamaistra tan mamaistro ya itandoro da ni so Tagalog nen say salitan Pangasinan.

Diad Urdaneta, no onlaak ed baley mansasalitaak na Pangasinan ed saray tricycyle driver pian onpatey so kanonotan ya soy Urdaneta et Ilocano. Singa "dia la" odino "diman ay" etc.

No makapoy so pakabirbiran daray Pangasinan ya singa isoko da la so salita da ed Tagalog odino Iloco, antoy pansumpalen da ey? Onkapoy so panangaro dad nanlapuan da. Ontan met onmelag so pililikna da ed baley da.

Nen inaksubi daray Pangasinan nen 1912 so inkaPangasinan da tan intandoro da so salitan Pangasinan, abilay so salita, inmaliguas so probinsia tan nipalagey so sangkarakepan ya kapitoliyo ed Lingayen. Irayan totoo et sikara di Pedro Ma. Sison na Urdaneta ya nanmaliw ya Sinador na sigundo distrito, Daniel Maramba ya taga-Sta. Barbara sikatoy gobernador ya nanpalagey na kapitoliyo, Angel Ungson, Manuel Moran ya taga-Binalonan ya nanmaliw ya chief justice na Supreme Court, Pablo Mejia tan arum ni ran gagalangen ya Pangasinense. 

Akin kaokolan so regional channel ed salitan Pangasinan?

Atayak so poli na Pangasinan ed probinsia na Pangasinan ya wala ray totoon Pangasinan ed ibabaga ran Ilocano singa diad Urdaneta ya kulaan ko, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Benguet, La Union, Zambales, Metro Manila tan arum ni ran probinsia.

Itdan na subtitle pian natalosan daray arum ya totoo no say paga da et ag natalosan daray Ilocano, etc.

Akin say nonoten et iray arum ni? Nanayam ira dia ed Pangasinan sikara ni so kaokolan ya itday konsiderasiyon? Diad sayan nagagawa iray Pangasinan et nanmaliw ya second-class citizen ed dili dan probinsiya.

No walay manaayam ya Pangasinan kasi ed Laoag odino Vigan salitaen da kasi so Pangasinan odino Tagalog ed saray news broadcast da ed TV pian ag kababaing ed saray Pangasinan? Andi.

Sikaton bangon ka la Pangasinan! Odino labay mon pateyen da ka pian manariy arum ya salita?

Friday, September 28, 2012

Apalduan abung ed gilig na Pasig: Si Pnoy tan say administrasiyon ton Jekyl tan Hyde

Asingger lan napaer so ilalok ed sayan administrasiyon nen Noynoy.

Saya so dalan ya nantoro ed siak ya aliwan tugtuwa so "maptek ya dalan" nen Pnoy.

Unaan la may agawa ed Luneta ya insakit to si Rico E. Puno anggano sikato so kaokolan ya naikal. Kaibad dia may inpan-irong nen PNoy ed si andiladbilay ya si Jesse Robredo bilang acting secretary na Department of Interior and Local Government.

Why only appoint him first as acting secretary of DILG when he deserves to be the head answerable to all agencies including the PNP?

I've already noticed from very beginning that there was something wrong with this appointment until it became clearer to me what the mainstream media had said about factionalism in Malacanang: the Balay and the Samar blocs.

Why protect Puno to the point of accepting all the blames for the hostage crisis? Puno should have been driven out of DILG long time ago. He must have been a pain in the ass of Robredo. There must be something amiss about PNoy and his administration.

Walay amta to kasi si Puno ya no itilak la nen Pnoy et natatakot ompano ibelyaw to?

Natan say kuanen PNoy iyanapan da la met si Puno na puwisto.

Is he qualified in the first place to be appointed in government? His record is tainted as far as the PNP deal is concerned, so why put him in another agency?

Behind the Jekyl facade of "matuwid na daan" is the ugly Hyde face of cronyism, incompetence, dilly-dallying, factionalism.

And the Trillanes hullabaloo is one of the many signs of schizoid policies. Was Trillanes a strategem foisted by the Samar group led by Paquito Ochoa? Was the diplomatic chore of Roxas a maneuver by the Balay bloc?

It seems so.

With this Jekyl and Hyde character of this administration, it cannot go far with its promises.

There is ambivalence  in PNoy's policies, which in the long run would be very deleterious to Philippine governance and economy.

If Pnoy could not unite his divided house into one cohesive force that would bring the Philippines as the new economic superpower in the region, he would be much worse than GMA.

Pray tell me, what is the alternative?

Trillanes tan Enrile, iray traydor na baley tan say inkamureng nen Pnoy

Akibabali si Trillanes ed kolkolan na Pilipinas tan China ed Scarborough shoal. Inbaki nen Noynoy ya man-backdoor negotiation ed saray Intsik.

Akin ta pinolyanan na prisidenti ya et malinew ya tangawtangaw so manbebenben ed poder na bansa.

I gave Pnoy the benefit of doubt for the first two years so that he can prove himself. The symptom of an incompetent leadership was seen in the Luneta hostage crisis. The aftermath of that crisis, the investigation that ensued, showed clearly now to me how he was bent in protecting Rico E. Puno. More on this in a separate post.

Bagito kuanda. Ed sayan agawa ed sangkailin pibabaley odino foreign affairs ag la mangkelaw ya paelek-elekan so Pilipinas ed arum ya bansa lapud lantid sakey ya mureng ya prisidenti.

Blockhead president. With simpleton as president, what can we expect from him? It seems he is being surrounded by ignoramuses.

Sayay Trillanes met ya anggapoy amta to ed sayan gotgotan, akibabalin singa mamaung.

Say kuanto kono et iray Pilipino anggapod isip da so sayan melmelag ya polok. Ya anggapo konoy pililikna da ed satan ya nagagawan panaggamgam. Satan so sinador ya ag ko inbotos. Sakey ya traydor ed bansa.

Saya et nibelyaw nen Enrile nen nansalita si Trillanes kontrad si Enrile nipaakar ed samay planon palduaen da so Camarines Sur pian nitulak so pilalek na sakey ya ganid ed oley ya si Luis Villafuerte.

Aso kono nen GMA si Enrile kuanen Trillanes. Natan ka ayay masiken lan so nonot tod dili to et anggapoy ari no ag sikato et insalaysay tod man so tongtongan di Trillanes tan saray Intsik ed saray "notes" nen Brady sakbay ya naataki.

State secret ya ya kuan sikaton no walad kanonotan to so baley si Enrile ag to komon ya indalatdat ed midya ed dakel ya totoo. Sakey met ya traydor. Kunsabagay, abayag lan traydor ed baley yan masiken.

How did the notes of Brady come into the hands of Enrile? The connection is Gloria Macapagal Arroyo.

Indeed, according to Johnny Lin, Brady was appointed by GMA as ambassador to China in 2006. Enrile was very close to GMA as revealed by Trillanes.

Why even appoint a GMA appointee to China in the first place? Why did Noynoy choose her over other career diplomats?

In any case, why did Enrile seem to agree to the partition of Camarines Sur? GMA had interest in the passage of a bill that will divide the province into two. Her son Dato had political stake in the gerrymandering. It was a quid pro quo for what GMA did to Enrile. For example, Port Irene used to be in hot water for smuggling second-hand cars, which got a denial from Executive Secretary Eduardo Ermita who said that it was not covered by the Executive Order 156.

As long as Enrile is there as president of the Senate, GMA forces, which include Villafuerte and the old traditional, oligarchical, corrupt politicians, would still have a wall to lean on. That wall must be destroyed as soon as possible.

The more menacing, however, is the divided house inside the walls of Malacanang that is taking a ride on the illusory "daang matuwid", which the Trillanes back-chanelling is one of the symptoms.

Saray Bomabasa